Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Organisasjonskart MGK

Overordnede prinsipper for en effektiv og brukerorientert organisering:
To administrative ledernivå

Kommunen skal organiseres med to ledernivå, d.v.s. i tillegg til rådmannen skal det være enhetsledere som rapporterer direkte til rådmannen.

En brukerorientert organisering

Organisasjonen skal oppleves som oversiktlig og lett tilgjengelig for brukerne.

Det skal være god intern samordning av tjenester som er rettet mot de ulike brukergruppene.

Klarhet i myndighet og ansvar

Enhetsleder skal ha delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

Denne myndigheten skal ikke delegeres videre, men det kan gis et begrenset lederansvar til avdelingsledere, fagledere, arbeidsledere m.v.

Felles stabs- og støttetjenester

Stabsressursene skal brukes samlet med tanke på best mulig effektivitet for kommunen som helhet.

Arbeids- og ansvarsfordeling mellom enheten og de sentrale stabstjenestene skal ta utgangspunkt i at myndigheten ligger hos rådmannen og enhetslederne og at stabsapparatet på best mulig måte skal understøtte drift og utvikling. (Fra Organisasjonsbeskrivelse av Midtre Gauldal kommune, rev august 2010)

Laster...